Här hittar du Fortiva i Sverige

Fortiva har lokal representation över hela Sverige – från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Vårt huvudkontor finns i Malmö och i Trollhättan ligger vår anläggning för service och omslipning.

H U V U D K O N T O R   M A L M Ö

Fortiva AB, Höjdrodergatan 22, 212 39 Malmö.
Telefon: 010-121 91 00. E-mail: info@fortiva.se

F A K T U R E R I N G S A D R E S S

Fortiva AB, Box 21 007, 200 21 Malmö.
Faktura skickas vi e-mail: invoice@fortiva.se

L E V E R A N S  /  S L I P S E R V I C E   T R O L L H Ä T T A N

Fortiva AB, Kardanvägen 40, 461 38 Trollhättan. Telefon 010-121 91 00. E-mail: order@fortiva.se